01/12/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Zobahan Isfahan

15:30

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 7200

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسین طالقانی

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

23

24

37

39

46

60

86

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4 64 21
5
8
10 67 15
16
18 28 11
19
30
99

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
11
21

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
8 56 29
9
10
12
20 84 7
21
28
33 42 35
88

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
35
29