30/11/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saba Qom

17:15

0 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

22

27

54

86

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
7 93 6
10
13
20
23 79 44
25
30 65 11
31
55

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

6
44
11

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 63 11
4
14
17 76 33
20
24 93 77
28
66
99
26

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
33
77