24/11/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Teraktorsazi Tabriz

15:30

2 : 3

هفته 20

تعداد تماشاچی : 1004

داوران

داور اول

جواد شرفی

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

17

23

27

37

44

47

60

66

67

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
4
6
7 81 9
8
10
14
18 58 27
23
44
88 70 19

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
19
9

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
7 69 44
10
11
13
18
20
25
30 82 88
31 89 6
55

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

88
6
44