15/11/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Tehran

15:30

0 : 1

هفته 19

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

45

73

84

84

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
5
6
9 87 16
10
13
17
80
99 60 3

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
3

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
4
5
10 76 27
13
15
16 55 8
17 16 2
18
22
26

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
27
8