19/09/1393

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Peykan Tehran

15:00

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

16

31

42

45

50

55

57

93

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4 52 5
6
3
16
20
23 33 26
25
29
88 68 7

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
7
26

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
8
9
13
22
26
4 41 10
15
17 70 12
24 54 14
3

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
12
10