11/09/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

15:00

3 : 2

هفته 16

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

4

13

16

34

50

55

55

60

64

71

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

29
19
1 65 22
3
4
7
8
10
18
21 59 9
33 46 77

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
9
22

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
3
5
8
10 86 9
19
21
24
29 83 27
40
63

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
9