11/09/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Padide Khorasan

14:30

2 : 2

هفته 16

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

محمد راهی

کمک داور دوم

حسین رحیمی پور

رخداد های بازی

8

9

38

50

80

91

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

99
1
2 55 66
4
5
9
14 55 87
19
21
27
77 62 7

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
7
87

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
3
5
6
9
10 88 12
13
14
25 66 15
40 88 26

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

12
26
15