16/08/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Foolad Khouzestan

14:30

0 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 5600

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

غلام رضا جباري

رخداد های بازی

44

59

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
5
7
8 73 9
10
15
20 80 14
21
40

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
9

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
9
10
19
21
77
99 84 14
87 77 17

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

17
27
14