09/08/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Padide Khorasan

15:15

1 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 330

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

36

43

43

47

65

92

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5 30 27
10
11
14 46 4
21
23
33
77
99

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

4
27

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5
6
8 83 4
10
11
20
23 91 17
31 59 77
40

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
77
4