08/08/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Perspolis Tehran

15:15

0 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 10330

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

37

43

52

61

75

84

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
12
3
20
4
9
11 66 17
14
2
24 88 23

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
17

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
16
19
5
7
10
27
9 80 88
23 58 11
24 85 77

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
11
88