08/08/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Malavan Anzali

16:50

1 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

رضا اميني

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

55

86

89

91

92

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
15
14
16
25 82 26
40
9
13
35 70 77

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

26
77

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
24
40
7
5
20
15
8 92 29
14 46 9

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

29
9