10/07/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Rahahan Tehran

17:20

1 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

محمد حسین زاهدی فرد

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

6

28

35

51

60

65

90

96

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
1
2 55 5
3
24
30 73 8
33
10 73 9
27
11
20

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
5
9

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
7
2
5
20
8
17
11
10
34 62 4
9 46 19

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

4
25
19