07/06/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Peykan Tehran

18:00

0 : 0

هفته 6

تعداد تماشاچی : 220

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

11

53

54

84

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 62 29
3
2
10
24
1
7
19
32 85 21
88 72 26

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

29
21
26

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
8 87 77
31 65 10
1
11
20
5
66
2
9 80 7
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
7
77