08/06/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Esteghlal Khouzestan

18:00

1 : 1

هفته 6

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

امید سعید فر

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

مهدی شفیعی

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

2

15

70

71

82

86

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 70 1
17
7
2
11
10 76 9
5
20
30 60 19
6
16

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

1
9
19

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
40
6
10
22
16 46 14
13
15
24 54 25
77
26

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

25
14