16/05/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Perspolis Tehran

19:30

2 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 11000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

21

35

45

47

50

53

74

86

87

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
11
26
9 63 14
10
20
6
33 82 17
3 46 12
40
28

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

12
14
17

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10
4
8 94 32
7 89 27
1
5
24
40 86 19
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
27
32