21/02/1398

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Mashinsazi Tabriz

21:30

1 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 57000

رخداد های بازی

16

28

46

51

81

82

89

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن