21/02/1398

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Sepahan Isfahan

21:30

1 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

4

6

16

52

53

63

75

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن