13/02/1398

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Zobahan Isfahan

18:00

0 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

46

63

66

87

89

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن