11/02/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Esteghlal Khouzestan

20:15

4 : 2

هفته 28

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

4

26

28

37

47

63

68

68

75

78

79

85

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن