13/02/1398

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Sepidrood Rasht

17:30

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

33

33

40

46

55

61

67

68

78

84

91

94

99

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن