05/02/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Nasaji Mazandran

17:30

1 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

2

22

22

35

74

87

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن