05/02/1398

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Saipa Tehran

16:00

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

22

28

62

89

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن