30/01/1398

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Abadan

19:15

1 : 4

هفته 26

تعداد تماشاچی : 5300

رخداد های بازی

16

18

48

64

66

72

72

93

94

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن