29/01/1398

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Sepahan Isfahan

19:00

2 : 5

هفته 26

تعداد تماشاچی : 600

رخداد های بازی

14

23

45

46

53

56

64

66

68

70

79

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن