23/01/1398

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Pars Jonoubi Jam

19:00

1 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

42

42

58

64

74

75

84

87

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن