23/01/1398

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Masjed Soleyman

17:30

3 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 5400

رخداد های بازی

19

26

28

44

60

62

89

91

91

91

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن