24/01/1398

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Zobahan Isfahan

18:00

0 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 180

رخداد های بازی

5

22

32

53

76

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن