16/01/1398

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Sepahan Isfahan

17:45

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

52

55

64

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن