16/01/1398

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Esteghlal Khouzestan

17:45

2 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

45

52

61

64

65

78

82

84

87

93

94

95

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن