10/01/1398

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Tehran

16:00

1 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 81000

رخداد های بازی

21

46

46

46

56

59

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن