25/12/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Nasaji Mazandran

19:00

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 17000

رخداد های بازی

37

41

42

67

68

92

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن