24/12/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Mashinsazi Tabriz

17:45

0 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 1600

رخداد های بازی

27

34

65

74

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن