17/12/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Sepidrood Rasht

16:30

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

30

32

52

53

75

84

96

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن