09/12/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Saipa Tehran

15:30

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 2700

رخداد های بازی

20

40

51

53

68

69

72

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن