09/12/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Mashinsazi Tabriz

18:30

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 320

رخداد های بازی

64

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن