04/12/1397

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Perspolis Tehran

16:00

0 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

21

48

57

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن