05/12/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Teraktorsazi Tabriz

16:00

0 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 8770

رخداد های بازی

45

51

53

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن