27/11/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Nasaji Mazandran

15:30

3 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

16

33

51

56

70

92

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن