28/11/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Masjed Soleyman

15:00

1 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

28

50

55

55

77

91

94

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن