10/02/1398

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saipa Tehran

17:00

0 : 2

هفته 18

تعداد تماشاچی : 1200

رخداد های بازی

6

24

65

73

80

85

89

91

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن