21/11/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Teraktorsazi Tabriz

17:00

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 9000

رخداد های بازی

17

44

73

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن