19/01/1398

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Peykan Tehran

17:00

3 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 230

رخداد های بازی

30

34

53

55

78

93

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن