21/11/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Khouzestan

15:15

1 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

19

45

64

67

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن