21/11/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Sepidrood Rasht

17:15

3 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

40

49

58

88

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن