16/11/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Sepahan Isfahan

16:00

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

45

86

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن