16/11/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Nasaji Mazandran

18:15

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 580

رخداد های بازی

25

92

93

94

95

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن