16/11/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Saipa Tehran

15:30

2 : 2

هفته 16

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

10

17

21

24

29

62

88

88

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن