15/09/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Nasaji Mazandran

15:15

0 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 910

رخداد های بازی

28

31

32

46

81

87

90

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن