24/09/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepahan Isfahan

15:00

1 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 700

رخداد های بازی

26

26

32

32

36

65

78

87

89

90

93

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن