16/09/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 5

هفته 15

تعداد تماشاچی : 14000

رخداد های بازی

12

26

30

34

55

57

58

74

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن